Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

BÍ THƯ CHI BỘ, PHÓ CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Image
TRẦN THẾ CẨM
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng NamPHÓ CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Image
PHẠM QUỐC BẢO
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng NamTỈNH UỶ VIÊN, BÍ THU BAN CÁN SỰ ĐẢNG - CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Image
ĐẶNG QUỘC LỘC
Năm sinh: 1973
Quê quán: xã Hòa Tiến , huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵngcdscv