Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

3.739

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.004

Hình sự

561

Dân sự

1.665

Hôn nhân và gia đình

36

Kinh doanh thương mại

25

Hành chính

6

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

442

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Bản án, quyết định mới công bố

cdscv