Loading...
Skip to main content
Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Số ký hiệu:698/QĐ-CA

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:17/10/2016

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 698/QĐ-CA

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁN LỆ

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ;

Căn cứ kết quả lựa chọn và biểu quyết thông qua án lệ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Biên bản phiên họp ngày 03 và ngày 07 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Công bố 04 (bốn) án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 03 và ngày 07 tháng 10 năm 2016. Các án lệ được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01-12-2016.

Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTPngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
-
Ủy ban pháp của Quốc hội;
-
Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam;
- Ban
Nội chính Trung ương;
- Ban
Chỉ đạo CCTPTW;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Bộ pháp;
-
Bộ Công an;
-
Liên đoàn luật Việt Nam;
-
Trung ương Hội luật gia Việt Nam;
-
Các Tòa án nhân dân Tòa án quân sự;
-
Các Thẩm phán TANDTC;
-
Các đơn vị thuộc TANDTC;
-
Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991.

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nguồn án lệ:

Quyết định giám đốc thẩm số 126/2013/DS-GĐT ngày 23-9-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà” tại thành phố Hà Nội giữa nguyên đơn là các ông, bà Nguyễn Đình Sông, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hương với bị đơn là các ông, bà Đỗ Trọng Thành, Đỗ Thị Nguyệt, Vương Chí Tường, Vương Chí Thắng, Vương Bích Vân, Vương Bích Hợp; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm các ông, bà Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hay, Tô Thị Lâm, Nguyễn Đình Uân, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt,